Vedtægter

Vedtægter – Rungsted-Hørsholm floorball klub

§1 Navn & hjemsted
Stk. 1. Vedtægter for foreningen Rungsted-Hørsholm Floorball Klub.
Foreningen er stiftet den 30. april 1994.
Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Hørsholm Kommune


§2 Foreningens formål
Foreningens formål er at spille floorball og med udgangspunkt i fællesskabet og det
sociale liv i foreningen at udbrede kendskabet til sporten. Det er endvidere foreningens
formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i
foreningen.


§3 Foreningens medlemskab af organisationer m.v.
Stk. 1. Foreningen skal være medlem af Dansk Floorball Union (under DIF)


§4 Medlemskreds og kontingent
Stk. 1. Som medlem i foreningen kan optages alle, der har betalt kontingent og som
tilslutter sig foreningens formål. Antallet af medlemmer skal dog være tilpasset
omfanget af trænings- og kamptider, som foreningen bliver tildelt.
Stk. 2. Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt ved henvendelse til foreningens kasserer. Der kan
ikke kræves tilbagebetaling af medlemskontingent.
Stk. 4. Foreningens medlemmer er forpligtet til at efterkomme foreningens vedtægter,
reglement samt andre instrukser givet af bestyrelsen, herunder regler omkring fair play.
Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Det pågældende medlem har mulighed
for at gøre indsigelse til generalforsamlingen. 5. april 2016 Side 2 af 4
Stk. 5 Det er tilladt for medlemmerne i Rungsted-Hørsholm floorball klub at være
medlemmer af andre foreninger, som Rungsted-Hørsholm Floorball Klub har et
strategisk samarbejde med.


§ 5 Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned og indkaldes
med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.
Stk. 3. Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde
senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens/formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleant(er).
9. Valg af 1 revisor og én revisorsuppleant.
10. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
11. Eventuel
Stk. 5. Stemmeret på generalforsamlingen har alle der har betalt kontingent.
Stk. 6. Generalforsamlingens beslutninger nedskrives i referat
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal, dog jf. § 9, stk.
1 5. april 2016 Side 3 af 4
Stk. 8. Et stemmeberettiget medlem kan stemme ved skriftelig fuldmagt. Der kan
stemmes med to fuldmagter ud over sin egen.
Stk. 9. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og
skal indkaldes inden en måned, når mindst 1/3 af medlemmer skriftlig stiller krav
herom.
Indkaldelse med dagsorden skal ske med mindst to ugers varsel.


§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af minimum 4
medlemmer samt 2 suppleanter, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
sekretær.
Stk. 3. Formand og kasserer må ikke være samme person.
Stk. 4. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og
generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 5. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk. 6. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er
tilstede.


§ 7 Regnskab og revision
Stk. 1. Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.
Stk. 2. Regnskabsåret er 1. april – 31. marts.
Stk. 3. Foreningens regnskab revideres af de af generalforsamlingen valgte revisor.
Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen.
Stk. 4. Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Stk. 5. Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen eller ægtefælle/samboende til
medlemmer af bestyrelsen. 5. april 2016 Side 4 af 4
Stk. 6. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.


§ 8 Tegningsregler

Stk. 1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for
bestyrelsen i fællesskab, eller af formanden eller kassereren i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. 2. Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer kan råde over betalingskort og
netbank til foreningens bankkonto hver for sig.
Stk. 3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.
Stk. 4. Ved beløb under 1.000 kr. kan kassereren alene underskrive.


§ 9 Vedtægtsændringer
Stk. 1. Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af
de angivne stemmer er for forslaget.


§ 10 Opløsning
Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling indkaldt med dette
for øje, med ¾ af de fremmødtes stemmer for forslaget.
Stk. 2. Eventuelt overskud/formue/materiel går ved opløsning af foreningen til følgende
almennyttige formål:
Indkøb af nyt floorballudstyr til skoler og institutioner i Hørsholm Kommune. 

Find os på Facebook